วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การเรียนการสอน : ระดับประถมศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา

        โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา                                               

      1.  ภาษาไทย                             6.  สุขศึกษาและพลศึกษา  (บูรณาการ)
       2.  คณิตศาสตร์     7.  ศิลปะ  (บูรณาการ)
       3.  วิทยาศาสตร์ 8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (บูรณาการ)    
       4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               
       5. ภาษาต่างประเทศ             

10. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม               

 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรระดับประถมศึกษา

 

   การวัดผลการเรียน

  1. สังเกต
  2. สัมภาษณ์
  3. ปฏิบัติ
  4. ข้อเขียน / แบบทดสอบ

 

   เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

 ระดับผลการเรียน                 ความหมาย          ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
4 ดีเยี่ยม 80-100
3.5 ดีมาก 75-79
3 ดี 70-74
2.5 ค่อนข้างดี 65-69
2 ปานกลาง 60-64
1.5 พอใช้ 55-59
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50-54
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0-49