วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การเรียนการสอน : ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย

        การจัดการเรียนการสอน

      โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Schools Program) ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  โดยครอบคลุม 4 สาระการเรียนรู้  ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กพร้อมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึประสงค์  12  ข้อ  โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม  6  หลัก  ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง  ใช้หลักความสมดุลในการเรียนรู้ของสมองทั้ง 2 ซีก (Brain – Based Learning) คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ และส่งเสริมความสามรถของเด็กแต่ละคนตามหลักทฤษฎีและพหุปัญญา(Multiple Intelligence) และเน้นการส่งเสริมการคิด (Thinking Skills) ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านการจัดกิจกรรมบูรณาการตามศาสตร์ต่าง ๆ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  อย่างสมดุลและกลมกลืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเด็ก

 

                

   

           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

          จัดประสบการณ์และกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกำหนดสาระการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี สองลักษณะดังนี

                  1. ประสบการณ์สำคัญ

             1.1 ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (กล้ามเนื้อแขน – ขา – ลำตัว) กล้ามเนื้อเล็ก (กล้ามเนื้อมือ – นิ้วมือ) และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท (กล้ามเนื้อมือ – ประสาทตา) ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การออกกำลังกายกลางแจ้ง และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย  สุขนิสัย  และการรักษาความปลอดภัย

                1.2 ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น  เล่น  ฟังนิทาน  ท่องคำคล้องจอง  ร้องเพลง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น

             1.3 ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล    และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  รอบตัวในชีวิตประจำวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นอย่างอิสระ เล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น  แบ่งปันหรือให้ รู้จักรอคอย ใช้ภาษาบอกความต้องการ ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้

                1.4 ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว  ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  บุคคล และสื่อต่างๆ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อโปรดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา  จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การคิดเชิงเหตุผล  และการคิดรวบยอด  เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว  และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูงขั้นต่อไป

 

2. สาระที่ควรเรียนรู้

                  2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้ชื่อ-นามสกุล  รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่าง ๆ  วิธีรักษาร่างกายให้สะอาด  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น  และภัยใกล้ตัว  รู้ประวัติตนเองและครอบครัว  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสม  การแสดงมารยาทที่ดี  การมีคุณธรรม  จริยธรรม

                2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  และบุคคลต่าง ๆที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด  และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน  สถานที่สำคัญ  อาชีพคนในชุมชน  ศาสนา  แหลางวัฒนธรรมในชุมชน  สัญลักษณ์สำคัญของธงชาติไทย  และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น  ความเป็นไทยหรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

               2.3 เรื่องราวธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  ลักษณะ  ส่วนประกอบ  การเปลี่ยนแปลง   และความสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช  ตลอดจนการรู้จักกับดิน  น้ำ  ท้องฟ้า  สภาพอากาศ  ภัยธรรมชาติ  รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ

             2.4 เรื่องราวสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน ควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ  รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาดรูปร่าง  รูปทรง  ปริมาตร  น้ำหนัก  จำนวน  ส่วนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆรอบตัว  เวลา  เงิน  ประโยชน์และการใช้งาน  การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  การคมนาคม  เทคโนโลยี  และการสื่อสารต่าง ๆ  ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดปลอดภัย  และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

          3. การประเมินพัฒนาการเด็ก

        การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ  3-6  ปี  เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาเด็ก  โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติ  ที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน  ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก  ต้องนำมาจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่า เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ให้นำข้อมูล  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา  ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

 

              หลักการประเมินพัฒนาการ

                1.  วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ

                2.  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน

                3.  ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

                4.  ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง  จากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีที่หลากหลาย(ไม่ควรใช้แบบทดสอบ)

                5.  สรุปผลการประเมิน  จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก