วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2565
โดย : นางสาวอมรรัตน์ เกติ