ครูดีเด่น ปี 2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2564
โดย : นายศรัณญู วิเศษคุณ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

ระดับครูผู้สอนดีเด่นจากสมาคมครูแม่แจ่ม

1. นาย สมิง    แดนไกวัลฉัตร

2. นาย ศรัณญู   วิเศษคุณ

 

ระดับครูผู้สอนดีเด่นจากสมาคมครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

1. นางสาว อำพร   พิทาคำ

2. นาง ศรัณพัทธ์   คัทจันทร์

 

รางวัลเกียรติยศจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

1. นาง สุพัตรา   กาเยาว์