วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้รับใบอนุญาต

 

      1. นางฝอยทอง  สมวถา       7 พฤษภาคม 2528 ถึง 29 เมษายน 2555

      2. นายกฤษดา    สมบัติ       30 เมษายน  2555 ถึง ปัจจุบัน

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

      1. นางศิริรัตน์  ปิงกุล        1 พฤษภาคม 2528 ถึง 16 ธันวาคม 2556

      2. นางจินดา  ปัญจเรือง     17 ธันวาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2561

      3. นายกฤษดา  สมบัติ        1 ตุลาคม   2561 ถึง ปัจจุบัน

 

 

 

ผู้จัดการ

 

      1. นายนพดล  สมวถา       1 พฤษภาคม 2528 ถึง 16 ธันวาคม 2556

      2. นายกฤษดา  สมบัติ       1 มกราคม   2533 ถึง 30 กันยายน 2561

      3. นางศิริลักษณ์  สมบัติ     1 ตุลาคม    2561 ถึง ปัจจุบัน