วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 

นายกฤษดา  สมบัติ

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

   

                      นางศิริลักษณ์  สมบัติ                                     

         ผู้จัดการ       

 

นางจินดา  ปัญจเรือง

กรรมการที่ปรึกษา

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก เมืองเด็กเนิร์สเซอรี่

 

                    

       นางสาวจันทนิภรณ์  อ่อนคำ                     นางสาวเกวลี   ใจมั่น     

                               ครูประจำชั้น                                    ผู้ช่วยครูประจำชั้น                     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 นางสาวศิรินยา จิตสุข

                       ครูประจำชั้นอนุบาล 1                                         

     

นางสาวสิริยา หนักแน่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 2    

                                         

 

                                นายวินัย  แสงแก้ว                                                    

     ครูประจำชั้นอนุบาล 3/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ         

 

 

 

                               นางสาวเกวลิน โอบอ้อม                                              

 ผู้ช่วยครูประจำชั้น

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ระดับประถมศึกษา

 

                                                       

            นางสมหญิง โทเวียง                                 นางสาวสุทธิพร เกศกุลพันธ์          

           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

 

                      

                                                       

            นางเนาวรัตน์ รู้เที่ยง                                  นายสมิง แดนไกวัลฉัตร        

           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

                                                       

      นางสาวอารยา ขยันการ                                   นางอารีย์ มุ่งดี         

           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

                                                       

 นางสาวอมรรัตน์ เกติ                                       นางรัชดา ไชยสิทธิ์       

ครูคอมพิวเตอร์                           ครูสังคม/ครูบรรณารักษ์

 

 

                                              

  นางสาวปริศนา สาครินทร์                      นางสาวจารุวรรณ กรรณิเกษ      

ครูภาษาไทย                                 ครูคณิตศาสตร์

 

                                               

                   นายศรายุทธ ชื่นสุขเจริญกุล        

        ครูภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ครูชาวต่างชาติ

โครงการ My First English Adventure (MFEA)

 

 

    

                  Ms.Mary  Sootie  Briones  Torres                       

    ครูภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1   

 

 

                    

        Ms.Juna  Grace  Briones  Torres

     ครูภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ธุรการ/การเงิน

 

                                                  

นางสุพัตรา  กาเยาว์ 

                หัวหน้าธุรการ/การเงิน               

 

   

นางสาวนภาพร  เกติ

                        ธุรการ/การเงิน                                                

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นักการภารโรง/แม่ครัว/แม่บ้าน

 

         

นางดวงภา  หวังดี

แม่บ้าน

       

   นายอนันต์  ญาณวุฒิ             นายขวัญชัย  พิทาคำ

 นักการภารโรง                      นักการภารโรง

 

            

นางศศินภา ยอดสิงห์                     นางฟองแก้ว เก่งการทำ

แม่ครัว                                                      ผู้ช่วยแม่ครัว