วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

โครงการเด่น

โครงการเด่น

 

   ระดับปฐมวัย

        1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Word-Class  Standard  Kindergarten  Under  the  Sufficiency  Economy  Principles  Project) ซึ่งโรงเรียนเมืองเด็กวิทยา  ระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่  13  ในปีการศึกษา 2562 โดยใช้ชุดสื่อกิจกรรมของสถาบัน ซึ่งผ่านการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน

                                                            

            

 

        2.  โครงการหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบธรรมชาติ   (My First English Adventure : MFEA โดย  Dr.Yael Bejarano  ประเทศอิสราเอล) โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  เริ่มเข้าโครงการในปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  ลิขสิทธิ์การเผยแพร่หลักสูตรในประเทศไทยโดย PPC : Perfect Publishing Company

  

             

 

 

ระดับประถมศึกษา

        1.  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Based Learning : PBL)  บูรณาการใน 3 กลุ่มสาระ  ได้แก่  การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ  เข้าสู่ปีที่  4  ในปีการศึกษา  2562  ผลงานนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ตามที่จัดแสดงในอาคารเอนกประสงค์ในโรงเรียน  และนำเสนอในวารสารของโรงเรียน

 

                         

 

 

         2.  โครงการหลักสูตรจินตคณิตอันซัน (ANZAN mental Arithmetic)  นวัตกรรมการคิดเลขโดยใช้นิ้วมือ  ซึ่งโรงเรียนเมืองเด็กวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำมาฝึกให้กับนักเรียนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการปีแรกในปีการศึกษา  2560  จากความมุ่งมั่น  และเสียสละเวลาของคณะครูและนักเรียน  ทำให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  สามารถคว้ารางวัลมาครอบครองได้เกือบทุกประเภท

 

                             

 

 

         3.  โครงการหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบธรรมชาติ (My First English Adventure : MFEA โดย  Dr.Yael Bejarano ประเทศอิสราเอล) โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  เริ่มเข้าโครงการในปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  ลิขสิทธิ์การเผยแพร่หลักสูตรในประเทศไทยโดย PPC : Perfect Publishing Company