วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา

                                             

     

     

 

           โรงเรียนเมืองเด็กวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลเมืองเด็ก เปิดเฉพาะระดับอนุบาลเริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ปีแรกมีนักเรียน 76 คน ครู 4 คน โดยมี นางฝอยทอง สมวถา เป็นผู้รับใบอนุญาต นายนพดล สมวถา เป็น ผู้จัดการ และนางสาวศิริรัตน์ ปิงกุล เป็นครูใหญ่ ผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ในการริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเมืองเด็ก คือคุณพ่อเมือง และคุณแม่คำปัน สมบัติ ซึ่งเป็นบิดามารดาของ นางฝอยทอง สมวถา ท่านทั้งสองได้มอบที่ดินซึ่งเป็นที่นาจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา ให้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านโรงเรียนจึงมีชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลเมืองเด็ก”

         ปีการศึกษา 2535 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ขอร้องให้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้ศึกษาข้อมูล วางแผนขยายชั้นเรียน และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2536 และเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีแรกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2536 การก่อสร้างอาคารเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ นายช่างชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอีกทั้งเป็นผู้แนะนำในการตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารปันคำ” ต่อมาทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา” เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบัน มีนายกฤษดา สมบัติ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ นางศิริลักษณ์ สมบัติ เป็นผู้จัดการ
 
       โรงเรียนมีปณิธานอันมั่นคงที่จะพยายามจัดการศึกษาให้ดีที่สุดเต็มกำลังความ สามารถเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเป็นศูนย์บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับชุมชนท้องถิ่นในอนาคต