วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

   

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(15 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2567)

 

 

 

 

นายกฤษดา   สมบัติ

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

 

 

นายอิศราวิทย์ จริยา         นางสาววิไลลักษณ์ จันทร์ศรีมา          นายกฤษฏ์ พยัคกาฬ

                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

 

 

 

                                นางศิริลักษณ์   สมบัติ                   นางสาวอารยา ขยันการ

                                        ผู้จัดการ                                         ผู้แทนครู